?

Log in

Breekbaar. [entries|friends|calendar]
Breekbaar

[ website | cu2 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[17 Feb 2005|08:21pm]
[ mood | bouncy ]

Nieuwe lay-out.
Ik weet dat het heel moeilijk leesbaar is, maar dat maakt me niks uit!
I LOVVEEEE it!! <10!

28 Klimmers| Klim mee.

[09 Feb 2005|08:49pm]
[ mood | good ]

rainbowwie en teiych.</span>

14 Klimmers| Klim mee.

[23 Jan 2005|01:39pm]
[ mood | blank ]

<3Collapse )

18 Klimmers| Klim mee.

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]